Nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego

Starosta Jeleniogórski ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego

Kandydatem do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego może być osoba, która jednocześnie spełnia dwa poniższe kryteria:
1) jest mieszkańcem Powiatu Jeleniogórskiego,
2) została zgłoszona do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego przez Gminne Rady Seniorów działające na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.

- Wzór zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego jest dostępny poniżej (załącznik nr 1).
- Kandydatów należy zgłaszać w terminie od dnia 15.12.2020r. do dnia 15.01.2021r. Zgłoszenie kandydata należy dostarczyć po uprzednim umówieniu terminu i godziny (tel. 75 64 73 134, 75 64 73 130) do siedziby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 (punkt kancelaryjny), pocztą tradycyjną (uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Na kopercie zawierającej zgłoszenie kandydata należy wpisać informację: „Nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego”.
- Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego powinno być obligatoryjnie poprzedzone odebraniem od kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego (załącznik Nr 2). Oświadczenie powinno być przechowywane w dokumentacji Gminnej Rady Seniorów.

Zgodnie z Regulaminem Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 137/423/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego (załącznik Nr 3): Starosta Jeleniogórski powołuje członków Rady w drodze zarządzenia spośród kandydatur zgłoszonych przez Gminne Rady Seniorów działające na terenie Powiatu Jeleniogórskiego, w skład Rady wchodzi od 3 do 9 osób, kadencja Rady trwa trzy lata. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Rady, niż przewiduje Regulamin Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego lub braku zgłoszenia, ostateczny skład ustala Starosta Jeleniogórski (od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie).

Załącznik Nr 1 – wzór zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego;
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego;
Załącznik Nr 3 – Uchwała Nr 137/423/20 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego.

Załączniki są dostępne do pobrania na stronie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze https://www.starostwo.jgora.pl/