Coraz mniej azbestu

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie.

 

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WFOŚiGW), przy współfinansowaniu z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego. Dofinansowane zadanie jest zgodne z priorytetem nr 3.1.2 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu zawartym w „Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu” na rok 2020 .Łącznie na realizację zadania przeznaczono 7 530,84 zł, z czego 4 746,00 to dotacja ze środków WFOŚiGW, 1 043,44 zł pochodzi z budżetu powiatu Jeleniogórskiego, a 1741,40 to środki własne gminy. W ramach realizacji zadania wywieziono i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 5 nieruchomości w ilości 7,340 Mg.